Formulieren aanvraag extra verlof

Voor het aanvragen van extra verlof moet u een formulier invullen. Deze moet u tijdig bij de directeur inleveren.
Heeft u nog vragen over het aanvragen van extra verlof, neem dan gerust contact op.

Aanvraagformulier extra verlof buiten de reguliere vakanties

Als de aard van uw werk het niet toelaat om tijdens de reguliere vakanties op vakantie te gaan, dan kunt u extra vakantieverlof aanvragen.
Naast het aanvraagformulier extra verlof moet er dan ook een werkgeversverklaring worden ingeleverd.

Regelgeving verlof buiten de vakanties

Leerplichtige leerlingen moeten volgens de Leerplichtwet elke doordeweekse dag naar school. De wet is ook heel duidelijk over verlof voor vakanties: dit is vrijwel niet toegestaan. Niet voor korte vakanties tussendoor, niet voor een eerder vertrek en/of latere terugreis om files te ontwijken of vanwege goedkopere opties en niet voor een bezoek aan het land van herkomst.

Verlof wegens specifiek beroep

Feitelijk is er maar één mogelijkheid voor extra verlof in verband met vakanties. Dat is wanneer de leerling wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders, slechts buiten álleschoolvakanties om, met hen op vakantie kan gaan. Er is dus geen enkele andere vakantieperiode waarin de leerling met de ouders op vakantie kan gaan. Dit verlof mag maximaal twee weken per schooljaar duren en mag niet vallen in de eerste twee lesweken na de zomervakantie van de school. Extra vakantieverlof moet 8 weken van te voren schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur van de school. Er kan een werkgeversverklaring gevraagd worden.

Verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’

Behalve vakantieverlof kan ook verlof aangevraagd worden wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’. Dit zijn uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden waarvoor de leerling extra verlof nodig heeft. Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

  • Verhuizing
  • Huwelijk, overlijden of ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad
  • Een 12 ½-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarige ambts- of huwelijksjubileum van een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad
  • Calamiteiten, zoals bijvoorbeeld brand
  • Godsdienstige verplichtingen die vallen buiten de reguliere feestdagen

Per situatie zal door de directeur van de school (tot en met de eerste 10 dagen verlof) of door de leerplichtambtenaar (wanneer het gaat om meer dan 10 dagen verlof) bekeken worden of het verlof wordt toegewezen.

Ongeoorloofd verzuim

Wanneer een leerling zonder geldige reden niet naar school gaat, spijbelen dus, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. De school zal dan vaak contact met de ouder(s) en/of leerling opnemen om na te gaan wat er aan de hand is. Als dit niet tot een oplossing leidt, dan meldt de school het verzuim aan de leerplichtambtenaar. Deze bekijkt opnieuw wat er aan de hand is en of er een manier gevonden kan worden om de leerling wel weer regelmatig naar school te laten gaan. Soms ligt een oplossing in het verwijzen naar hulpverlening of het bezoeken van een andere school.

Ongeoorloofd verzuim is strafbaar

Blijft een leerling evenwel verzuimen, dan maakt het zich schuldig aan een strafbaar feit. Er kan dan proces-verbaal worden opgemaakt. Het proces-verbaal wordt naar de officier van justitie verstuurd die tot strafvervolging kan overgaan.