Wie zijn wij?

CBS De Paadwizer is een christelijke school voor basisonderwijs in Waskemeer. De school is één van de negen scholen die onder het bestuur van De Tjongerwerven CPO valt. Een stichting voor christelijk basisonderwijs in de gemeenten West-Stellingwerf, Oost-Stellingwerf en Heerenveen.

Onze school telt op peildatum 1 oktober 2023 72 leerlingen. Wij zijn een kleine school waar iedereen welkom is. Wel vinden we het belangrijk dat iedereen respect heeft voor onze christelijke normen en waarden.

‘Wa’t it paad net wit, kin in oar net paadwiis meitsje.’
De naam van de school, CBS De Paadwizer, vindt zijn oorsprong in een bijbelverhaal, waaruit blijkt dat wij onze inspiratie halen om een wegwijzer (Paadwizer) voor de kinderen te zijn.

CBS De Paadwizer is Samen met peuterspeelgroep ‘De Boefkes’ van Scala en Kinderopvang Flexkidz gevestigd in multifunctioneel gebouw ‘De Boekebeam’. CBS De Paadwizer beschikt over 4 groepslokalen en een ruime hal, die multifunctioneel inzetbaar is. In het gebouw is ook een ruim en goed geoutilleerd speellokaal aanwezig, deze is voor gemeenschappelijk gebruik en wordt door zowel CBS De Paadwizer als de peuterspeelgroep gebruikt. De school ligt centraal gelegen in het dorp en ligt aan een verkeersremmende straat.

Onze missie, visie en kernwaarden

Missie

CBS De Paadwizer is een school waar kinderen, maar ook volwassenen zich ontwikkelen met zowel hoofd, hart en handen. Wij staan voor ontwikkeling en groei op deze drie gebieden en willen het beste uit de kinderen en medewerkers halen. Onze manier van werken is gericht op samenwerking en vertrouwen. Dit doen wij met respect voor alles om ons heen en gebaseerd op christelijke normen en waarden.

Kernwaarden

In de afgelopen jaren zijn de kernwaarden door zowel ouders als team opnieuw vastgesteld. De kernwaarden van waaruit wij ons onderwijs willen vormgeven zijn: Respect, Ontwikkeling, Vertrouwen, Samenwerking, Eigenaarschap, Plezier en Pionieren. Deze kernwaarden zijn de basis voor onze visie en de concrete uitwerking daarvan in de dagelijkse praktijk.

Respect
Respect voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving. Elk kind krijgt de ruimte om zichzelf te kunnen zijn en anderen de ruimte te geven om zichzelf te kunnen zijn. We helpen kinderen hierbij en zorgen ervoor dat zij zich gewaardeerd voelen om wie ze zijn. We kijken vooral naar wat er al goed gaat, niet naar wat een kind nog niet kan.

Ontwikkeling
Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke manier. Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind. Dit betekent dat ‘het systeem’ niet altijd door ons gevolgd wordt. Op dit onderdeel zijn we als school volop in ontwikkeling. We willen ons in de toekomst meer richten op individuele portfolio’s van leerlingen om de ontwikkeling van het kind te volgen en ons minder laten leiden door toetsen.

Vertrouwen
De basis van elke samenwerking is vertrouwen. Vertrouwen in jezelf en in elkaar. Wij willen de leerlingen laten ervaren dat zij op zichzelf mogen vertrouwen. Lukt dat nog niet helemaal, dan helpen we het kind daarbij. Je kunt meer dan je denkt en fouten maken mag! Dit zorgt voor een veilig schoolklimaat, waarbij grenzen worden verlegd.

Samenwerking

Samenwerking vinden wij belangrijk. Dit uitgangspunt zie je op verschillende manier terug, leerlingen onderling werken in tweetallen of in groepjes, maar ook leerkrachten werken onderling en met ouders samen om optimaal onderwijs voor de kinderen te verzorgen.

Eigenaarschap
Eigenaarschap houdt in dat je eigenaar bent van je eigen (leer)proces. Iedereen is verantwoordelijk voor het eigen handelen, maar ook verantwoordelijk voor anderen en de omgeving. Het betekent dat je goed op jezelf past, maar ook op anderen en op alles in je omgeving en jij mede bepaalt hoe jouw proces verloopt.

Plezier
Leren gaat het beste in een omgeving waar je met plezier naar toe gaat. Het belangrijkste is dan ook dat het kind met plezier naar school gaat en zichzelf kan en mag zijn. Wij werken met de methode Kanjertraining voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarnaast is er veel aandacht voor elkaar leren kennen.

Pionieren
Wij bieden een uitdagende leeromgeving en willen dat doen met moderne eigentijdse leermiddelen en methodes, waarbij we ‘pionieren’, het experimenteren met nieuwe werkwijzen en onderwijsvormen, niet uit de weg gaan. Uitganspunt hiervoor is altijd, dat het de leerlingen ten goede komt.

Visie

Wij zien elk kind als een uniek persoon met ieder zijn eigen mogelijkheden en talenten. Wij bieden een uitdagende leeromgeving en willen dat doen met moderne eigentijdse leermiddelen en methodes, waarbij we ‘pionieren’, het experimenteren met nieuwe werkwijzen en onderwijsvormen, niet uit de weg gaan.

Door met een open blik naar de wereld te kijken, leren we kinderen wie zij zijn en hoe zij in relatie staan tot de medemens. Wij streven naar een veilig klimaat, waar elk kind zich thuis voelt. Dat kinderen met plezier naar school gaan, staat daarbij voorop.

Vanuit deze plezierige en veilige basis geven we de kinderen vertrouwen mee voor de toekomst, zodat ze kunnen groeien tot bewuste en sociale (jong)volwassenen. Wij leren ze verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en de wereld om hen heen.

CBS De Paadwizer

Bezoekadres:
Willem Kroezestraat 6b
8434 NN Waskemeer
Telefoon: (0516) 421075
E-mail: cbsdepaadwizer@tjongerwerven.nl

Directeur: Edwin Veenstra