Ouderparticipatie & Commissies

Ouderparticipatie is de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. Er is verschil tussen informele en formele ouderparticipatie. Onder informele ouderparticipatie valt bijvoorbeeld het meegaan met een schoolreisje of het helpen op een spelletjesdag. Een voorbeeld van formele ouderparticipatie is het zitting nemen in de Medezeggenschapsraad. Ouderparticipatie is een onmisbaar onderdeel van ouderbetrokkenheid.

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is het officiële inspraakorgaan van de school. De afspraken met en de bevoegdheden van de MR en de verkiezingswijze van MR leden staan in het MR-reglement, dat ter inzage ligt op school. De MR is samengesteld uit twee ouderleden (vertegenwoordigers van de ouders) en twee personeelsleden (vertegenwoordigers van de personeelsleden). De MR heeft rechten en bevoegdheden, namelijk instemmingbevoegdheid en adviesbevoegdheid.

De medezeggenschapsraad vergadert 4-5 keer per jaar.

Samenstelling MR seizoen 2023-2024:

Namens het personeel:

Janneke Jonker
Hilda de Jong

Namens de ouders:

Anne Marie van Zoelen –  Voorzitter
Sanne Hut

 

Onderstaand vindt u een overzicht van de jaarplanning van de MR:

september: – schoolondersteuningsplan
– werkverdelingsplan
– schoolgids

november:  – onderwijskundig jaarverslag/schoolmonitor
– schoolplan

februari:      – begroting (financieel/organisatie/onderwijskundig)
– open dag
– (verkiezing)

april:           – formatieplan (voor 1 mei)

juni:            – afsluiting schooljaar
– vakantieplanning nieuw schooljaar
– jaarverslag MR
– jaarplan nieuw schooljaar
– jaarverslag schoolbestuur ( voor 1 juli)

 

Activiteitencommissie (AC)

De AC is een ouderwerkgroep die allerlei voorkomende – niet specifiek onderwijskundige – taken uitvoert. De AC kan op verzoek van het team ondersteuning bieden op diverse terreinen. Te denken valt aan activiteiten rond:

▪ Sinterklaas (inkopen, bedenken thema)
▪ Kerstfeest, Pasen en Pinksteren
▪ Musical (organisatie verloting)
▪ Laatste schooldag
▪ Voeren van een actie die geld voor de school oplevert
▪ Projecten en het regelen van vervoer bij buitenschoolse activiteiten
▪ En andere voorkomende activiteiten

Het is niet de bedoeling dat de leden van de AC alle activiteiten ook zelf uitvoeren. Zij zullen ook gebruik maken van de andere ouders. Vele handen maken licht werk!

De activiteitencommissie bestaat uit:

Tineke van Valkenburg

Wolter Boonstra

Aukje Baron

Gretha Boonstra

Hilde Kist

Sefanja Brouwer

Wietske de Vegt